Dialog-menuen rummer følgende muligheder:

OBS. Hvis du ikke ser alle punkter i menuen på din computer, skyldes det sandsynligvis, at skolen har valgt at deaktivere de manglende menupunkter.

Klik på et af ovenstående links for at få mere at vide.


Beskeder


 


ForældreIntras besked-del er et internt kommunikationssystem i en lukket gruppe. Skolen fastlægger, hvem forældrene kan kommunikere med i ForældreIntra. Beskederne sendes ikke pr. e-mail, men gemmes i SkoleIntras database. Overførslen af beskeder frem og tilbage mellem serveren og brugerens computer sker over en sikker, krypteret forbindelse.

Beskedsystemet åbnes ved at klikke på Beskeder under kategorien Dialog mellem skole og hjem. Hvis der er et rødt flag til højre for Beskeder, betyder det, at der er ulæste beskeder:

Herunder ses oversigten over modtagne beskeder. Ikonerne og symboliserer henholdsvis en ulæst og en læst besked. Klik på en titel for at åbne en besked:

Du kan klikke på fanerne for at skifte mellem modtagne beskeder, sendte beskeder, kladder til beskeder og arkiverede beskeder. Valget gemmes automatisk som standardindstilling.

Nogle brugere vil gerne se alle modtagne beskeder i en samlet oversigt. Andre foretrækker, at listen er opdelt efter elev. Du kan selv indstille funktionen ved at markere det ønskede i valgboksen til højre for fanerne. ForældreIntra husker dit valg og benytter det som standardindstilling fremover.

Hvis du vælger Alle beskeder, vises også beskeder, som vedrører dine andre børn på skolen:

Når du vælger Alle beskeder kan du som skolebestyrelsesmedlem også se beskeder, der vedrører skolebestyrelsen. 
 

Besked-funktioner:
I oversigten over beskeder har du adgang til følgende funktioner:
 

Opret en ny besked
Svar på besked - original besked indsættes automatisk i svar
  Søg i modtagne, sendte eller arkiverede beskeder
Beskedens egenskaber - fx kan man gøre en modtaget besked ulæst eller en sendt besked usendt
Rediger sendt besked
Beskedens historik - her ser man om beskeden er læst
Gem besked i beskedarkiv
Gør beskeder læst/ulæst.
Slet besked
Slet mange beskeder

 

Opret og send en ny besked:
Klik på for at oprette en ny besked. Beskeder oprettes i denne formular:

Du vælger modtager ved at klikke på Vælg-knappen, ud for Modtager. I venstre side af skærmen ser du mulige modtagere, og til højre ser du den eller dem du har valgt. 

Antallet af modtagergrupper afhænger af skolens indstillinger for den aktuelle klasse. Hvis du ikke kan finde en ønsket modtager, kan det skyldes, at vedkommende har fravalgt at kunne kontaktes via beskedsystemet.

Marker en ønsket modtagergruppe, fx. Klassens voksne, og marker hernæst modtageren med museknappen. Klik på pilen > for at flytte den udpege modtager over i højre side. Klik på dobbeltpilen >> for at vælge alle, eller hold Ctrl-knappen nede for at udpege flere på een gang. Når du trykker OK, har du valgt din modtager:

Benyt Bcc-feltet, hvis du samtidig vil sende en skjult kopi til andre modtagere.

Emne-feltet skal udfyldes. Emnet er beskedens titel, som vises i beskedoversigten. Beskeden kan markeres som vigtig. Ved vigtige beskeder vil ikonet, som viser, at der er en ulæst besked, blinke hos modtageren. Selve beskeden skrives i en lille editor med de mest nødvendige formateringsmuligheder. Endelig kan man vedhæfte et eller flere bilag.

Indholdet af besked-editoren gemmes automatisk en gang i minuttet. Hvis ForældreIntra går ned, får man mulighed for at arbejde videre med den ufærdige besked, når man går ind i beskedsystemet igen.

Hvis du har flere børn i skolen, eller hvis du er skolebestyrelsesmedlem, så kan du vælge blandt flere afsenderbetegnelser. Vælg den betegnelse, som passer bedst til formålet med beskeden.

Afsenderen kan redigere i en allerede sendt besked. Hvis man ændrer på indholdet i en afsendt besked, vil modtageren se den rettede besked. Hvis man fortryder, at man har sendt en besked, kan man gøre den usendt ved at klikke på i udbakken og markere feltet Usendt. Der er også mulighed for at svare på en modtaget besked og at videresende den til andre interesserede. Man kan slette beskeder i sin indbakke eller udbakke, uden at det påvirker de øvrige modtagere af samme besked.

Beskedarkivet:
Beskeder i ForældreIntras beskedsystem slettes automatisk efter 90 dage. For at bevare vigtige beskeder skal du gemme dem i beskedarkivet, ved at klikke på ikonet Gem besked i beskedarkiv:

Du kan arkivere både modtagne og sendte beskeder. Når du gemmer en besked i beskedarkivet, kan du vælge at kopiere beskeden eller helt at flytte den til beskedarkivet. Vælger du at flytte beskeden, vil den ikke længere kunne ses under fanebladene Modtagne beskeder, Sendte beskeder eller Kladder. Det anbefales, at du angiver en kategoribetegnelse, så det bliver nemmere at holde orden i samlingen af arkiverede beskeder. Du kan fx oprette en kategori for hvert barn eller for hvert tema. Der sker ingen automatisk sletning af arkiverede beskeder, så i beskedarkivet er du selv ansvarlig for at rydde op.

Du har mulighed for at gemme beskederne i beskedarkivet på din egen computer. Klik på GEM-ikonet i beskedarkivet og marker de beskeder, som du ønsker at downloade. Når du klikker på DOWNLOAD-knappen, samles de markerede beskeder til et dokument i html-format, som gemmes lokalt på din computer.


Debat


 


ForældreIntra indeholder et lukket debatforum, hvor klassens forældre (og lærerne) kan debattere emner, der er relevante for klassen. Her kan brugerne skriftligt udveksle meninger om udvalgte emner. Skolen bestemmer, om alle brugere eller kun lærerne kan sætte nye emner til debat.

Her er et eksempel på to debatrum i ForældreIntra:

Hvis klassens ForældreIntra er deltagerstyret, vil man se et link med påskriften Administrer. Klik på linket for at oprette, ændre eller slette emner eller for at slette uønskede indlæg.

Hvis den aktuelle bruger har adgang til en debat, hvor målgruppen ikke er klassens forældre, men derimod en gruppe af udvalgte brugere, så vil sådanne debatrum blive vist i en selvstændig sektion under klassens debatrum. Debatrum for grupper kan oprettes af skolen eller af skolebestyrelsen, og målgruppen kan være udvalgte forældre, elever, skolebestyrelsesmedlemmer og/eller medarbejdere.


Kontaktbog


 


Forældre og lærere/pædagoger kan notere iagttagelser og lignende vedrørende den aktuelle elev i ForældreIntras elektroniske kontaktbog. Kontaktbogens noter oplistes under hinanden med den nyeste øverst. Ulæste noter markeres med gult, så de er lette at få øje på.

Elevens forældre og evt. andre kontaktpersoner har automatisk adgang til kontaktbogen, hvis det er registreret, at de har forældremyndighed. Administrator fastlægger hvilke lærere og pædagoger, der har adgang.

Når forældre skriver en note i elevens kontaktbog, skal de sætte flueben ud for de medarbejdere, som noten er relevant for. De markerede medarbejdere bliver automatisk adviseret om, at der er kommet en ny kontaktbogsnote.

Der kan skrives svar eller uddybende kommentarer til kontaktbogsnoter, men eksisterende noter kan ikke ændres eller slettes. Det er derfor vigtigt, at man tænker sig om, før man klikker på Gem.


Elevplaner


 


Hvis lærerne har udarbejdet elevplaner for den aktuelle elev i PersonaleIntra, har forældrene adgang til disse ved hjælp af linket Elevplaner på ForældreIntras forside. Listen medtager kun elevplaner, som lærerne har valgt at udgive i ForældreIntra. Elevplaner, som endnu ikke er læst, markeres med et flag i oversigten. Det samme gælder elevplaner, der er ændret, siden de sidst blev læst i ForældreIntra.

Hvis skolen har valgt, at forældre skal have mulighed for at kommentere elevplanen elektronisk igennem Forældreintra vil disse blive vist øverst i oversigten over elevplaner under overskriften: Du har adgang til at udfylde felter i følgende elevplaner.

Når man vil udfylde felter i en elevplan, vil der afhængig af elevplanstype:

 Lærerne kan se evt. kommentarer og udfyldte afsnit i PersonaleIntra.


Udviklingsplaner


 


Linket Udviklingsplaner på ForældreIntras forside vises, hvis der er oprettet en udviklingsplan for den valgte elev i den aktuelle planperiode. Hvis planen er under udarbejdelse, men endnu ikke udgivet, kommer man til en side, hvor man som forældre kan indtaste sin vurdering af barnets situation. Denne vurdering vil indgå i klasselærerens overvejelser i forbindelse med udarbejdelsen af udviklingsplanen. Klik på linket Din vurdering for at få mulighed for at skrive om barnet.

Er planen allerede udgivet, vises derimod elevens udviklingsplan for den aktuelle planperiode, når man klikker på linket Udviklingsplaner på ForældreIntras forside.


Samtaler


 


Her kan forældre selv reservere tid til skole-hjem-samtaler og lignende efter "først-til-mølle"-princippet. Der kan kun reserveres én tid pr. barn, så det er nødvendigt, at ikke-samboende forældre koordinerer tilmeldingen. Hvis det ikke er muligt, kan det blive nødvendigt, at den ene part henvender sig direkte til skolen eller klasselæreren på anden vis.

For at reservere en tid, skal man klikke på linket Samtaler på ForældreIntras forside. I oversigten over samtaler klikker man på ud for den ønskede samtale. Herefter kommer man til et skema, der viser de positioner, der kan reserveres, og de positioner, som allerede er optaget.

Man reserverer en tid ved at markere feltet foran den ønskede tid. Derefter gemmes oplysninger om bookingen automatisk, og elevens navn anføres ud for den valgte tid. Så længe tilmeldingsperioden ikke er udløbet, kan man vælge en anden tid ved at gå ind på tilmeldingen igen og klikke i et andet felt.

Hvis man ønsker at slette tilmeldingen, så klikker man på dette ikon ud for barnets navn.

Det er ikke længere muligt for forældre at ændre en reserveret tid til samtale, hvis bookingen er foretaget af en anden bruger. Nu er det kun den person, der har reserveret tiden, der kan ændre eller slette bookingen. Ændringen er indført for at modvirke gensidig chikane mellem ikke-samboende forældre.


Arrangementer


 


ForældreIntras dialog-del indeholder en mulighed for elektronisk tilmelding til arrangementer. Hvis man på forsiden klikker på linket Arrangementer, kommer man ind til oversigten over arrangementer, som man kan melde sig til:

Der er mulighed for at klikke på titlen. Hvis man gør det, så vises mødeindkaldelsen. Klikker man på , kan man melde sig til et arrangement eller ændre sin tilmelding.

Af hensyn til forældre, som ikke kan lave en samlet tilmelding, er der mulighed for at tilføje en supplerende tilmelding. Hvis den ene forælder har meldt sig til, men ikke har taget hensyn til, at den anden forælder også ønsker at deltage, vil sidstnævnte få oplyst, hvad den første forælder har svaret, og vedkommende vil få mulighed for at lave en særskilt tilmelding. Skolen/klasselæreren kan se begge forældres tilmeldinger i PersonaleIntra.
 


Lærernes blogs


 

Her kan forældre læse og evt. kommentere blogs, som lærerne i klassen har valgt at offentliggøre i ForældreIntra.Spørgeskema


 

Hvis der er en igangværende spørgeskemaundersøgelse, hvor klassens forældre er i målgruppen, og hvor den pågældende forældre endnu ikke har udfyldt spørgeskemaet, så viser der et link til undersøgelsen i dialog-delen. Når man har besvaret undersøgelsens spørgsmål, forsvinder linket automatisk. I nogle tilfælde vil man kunne/skulle besvare spørgeskemaet for flere af sine børn.

Resultater af elevernes spørgeskemaundersøgelser ses under Elevprodukter > Spørgeskemaer.

 

Forespørgsler


 Forespørgsler er en speciel type spørgeskemaundersøgelse, hvor man skal udfylde en formular. En forespørgsel er ikke anonym - skolen vil efterfølgende kunne se, hvad du har svaret.

Framelding lektiehjælp


Hvis skolen har aktiveret dette menupunkt, kan forældre her framelde elever fra lektiehjælp. Man fjerner et flueben for at framelde eleven på de valgte dage. I kolonnen til højre kan man se, hvilke lektioner i skemaet, der udgør lektiehjælp.
Elever deltager som udgangspunkt i Lektiehjælp og faglig fordybelse og derfor behøver man ikke tilmelde eleven